Dự án “Ngôi Đền Tinh Hoa Văn Hóa Việt Nam Thời Hiện Đại” nằm trong sứ mệnh của quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, bao gồm: Du Nhập, Phục Hưng, Khởi Phát & Lan Tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa nhằm góp phần canh tân văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 21.
Sứ mệnh “phục hưng” có vai trò rất quan trọng, vì muốn canh tân văn hóa thì trước hết cần phải phục hưng và du nhập các giá trị văn hóa tiến bộ. Tinh hoa văn hóa Việt Nam không ít nhưng dự án ưu tiên chọn giai đoạn cuối thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20 vì ở thời điểm này tư tưởng Việt Nam đã có sự hội nhập quốc tế theo các giá trị rất gần với giá trị phổ quát mà các nước đang phát triển cũng như phát triển đang theo đuổi hiện nay. Phục hưng những giá trị hiện đại vốn đã được kết tinh trong tư tưởng của nhiều thức giả nổi bật và có nhiều ảnh hưởng đối với đời sống văn hóa và xã hội của dân tộc trong giai đoạn cận đại một việc làm cần thiết và có nhiều ý nghĩa.
“Ngôi Đền Tinh Hoa Văn Hóa Việt Nam Thời Hiện Đại” mang trong mình hai mục đích:Thứ nhất, là để tri ân và tôn vinh các danh nhân văn hóa tiêu biểu của Việt Nam thời hiện đại. Thứ hai, là để góp phần lưu giữ và lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa của các danh nhân văn hóa này thông qua các tư liệu/tài liệu mà họ để lại và các tư liệu/tài liệu viết/nghiên cứu về họ.
“Ngôi Đền” này được truyền cảm hứng từ Điện Panthéon (Pháp), và chỉ dành cho các danh nhân văn hóa tiêu biểu. Cũng trong “Ngôi Đền” này, mỗi danh nhân văn hóa sẽ có một cái “am văn hóa” của mình, nơi cất giữ nhưng phần “hồn” của các danh nhân thông qua việc một tập hợp sâu rộng những tư liệu về cuộc đời của danh nhân, các tác phẩm và thành tựu tiêu biểu của danh nhân, những bài viết và nghiên cứu đặc sắc về danh nhân cũng như một số đề xuất nghiên cứu thêm về từng vị danh nhân.

Dự án “Tôn vinh Danh Nhân Văn Hóa Việt Nam Thời Hiện Đại "nằm trong sứ mệnh của quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, bao gồm: Du Nhập, Phục Hưng, Khởi Phát, Gìn giữ & Lan Tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa nhằm góp phần canh tân văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 21.

Sứ mệnh “phục hưng” có vai trò rất quan trọng, vì muốn canh tân văn hóa thì trước hết cần phải phục hưng và du nhập các giá trị văn hóa tiến bộ. Tinh hoa văn hóa Việt Nam không ít nhưng dự án ưu tiên chọn giai đoạn cuối thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20 vì ở thời điểm này tư tưởng Việt Nam đã có sự hội nhập quốc tế theo các giá trị rất gần với giá trị phổ quát mà các nước đang phát triển cũng như phát triển đang theo đuổi hiện nay. Phục hưng những giá trị hiện đại vốn đã được kết tinh trong tư tưởng của nhiều thức giả nổi bật và có nhiều ảnh hưởng đối với đời sống văn hóa và xã hội của dân tộc trong giai đoạn cận đại một việc làm cần thiết và có nhiều ý nghĩa.

Tôn Vinh Danh Nhân Văn Hóa Việt Nam Thời Hiện Đại  "mang trong mình hai mục đích:Thứ nhất, là để tri ân và tôn vinh các danh nhân văn hóa tiêu biểu của Việt Nam thời hiện đại. Thứ hai, là để góp phần lưu giữ và lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa của các danh nhân văn hóa này thông qua các tư liệu/tài liệu mà họ để lại và các tư liệu/tài liệu viết/nghiên cứu về họ.

Dự án” này được truyền cảm hứng từ Điện Panthéon (Pháp), và chỉ dành cho các danh nhân văn hóa tiêu biểu. Cũng trong “Dự án” này, mỗi danh nhân văn hóa sẽ có một cái “am văn hóa” của mình, nơi cất giữ nhưng phần “hồn” của các danh nhân thông qua việc một tập hợp sâu rộng những tư liệu về cuộc đời của danh nhân, các tác phẩm và thành tựu tiêu biểu của danh nhân, những bài viết và nghiên cứu đặc sắc về danh nhân cũng như một số đề xuất nghiên cứu thêm về từng vị danh nhân.