Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh bao gồm 4 nhóm hạng mục sau:

  • Giải Dịch thuật: Trao cho những người có những công trình dịch thuật xuất sắc nhằm góp phần chấn hưng văn hóa, khoa học và giáo dục (dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt)
  • Giải Nghiên cứu: Trao cho những người Việt (không kể quốc tịch) có những công trình nghiên cứu xuất sắc
  • Giải Việt Nam học: Trao cho những người nước ngoài có những công trình nghiên cứu xuất sắc về Việt Nam hoặc có những công trình dịch thuật xuất sắc (dịch từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài).
  • Giải Vì Sự nghiệp Văn hóa - Giáo dục: Trao cho những người Việt hoặc người nước ngoài có những công trình văn hóa xuất sắc (trường học, thư viện, bảo tàng…) hay những hoạt động văn hóa - giáo dục xuất tại Việt Nam.